ผู้รับใช้ ::

คณะผู้ปกครอง (Elders)
  คุณประสิทธิ์  จิโรจน์กุล
  คุณศิริเดช  หาญทวีวงศา
  คุณพรชัย  เกียรติโพธิ์ชัย
 
คณะมัคนายก (Deacons)
  คุณพงศ์พนิช  ลิ้มประสูตร
  ::  
  คุณมาย  คำจันดา
  ::  
  คุณอวยชัย  ปริญญาณัฎฐ์
  ::  
  คุณวชิรพันธ์  จันทโรหิต
  ::  
  คุณสนิท  ฟองตา
  ::  
 
ศูนย์การประกาศ (Ministries)
  คุณรุ่งนภา  ศรีสถิตย์
  :: เจ้าหน้าที่ศูนย์ประกาศ
  คุณวีระกิจ  โชตินุกูล
  :: นักเทศน์
  คุณเสมอ  เสริมเลิศอารีย์
  :: เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประกาศ
  คุณปฐม  เอี่ยมน้อย
  :: เจ้าหน้าที่ศูนย์ประกาศ